Nives

Lokošek

dipl. ing. brodogradnje

NIVES LOKOŠEK

dipl. ing. brodogradnje

Nives Lokošek rođena je 3. veljače 1954. godine u Splitu. Diplomirala je brodogradnju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. Josipa Uršića. Nakon završena studija zapošljava se u Brodarskome institutu u Sektoru projektiranja specijalne brodogradnje na poslovima ratne brodogradnje: istraživanju i projektiranju brodskih konstrukcija, proračunima čvrstoće brodskih konstrukcija, prototipnim ispitivanjima brodskih konstrukcija (pripremi, realizaciji i analizama rezultata), nadzoru gradnje ratnih brodova, koordinaciji i odobravanju tehničke dokumentacije i dr.

U Brodarskom institutu dostigla je najviši znanstveni stupanj vodećega istraživača. Projektant je konstrukcije:

 • Raketne topovnjače “Kralj Petar Krešimir IV“
 • Raketne topovnjače “Kralj Dmitar Zvonimir“
 • Imenovani voditelj projektne grupe za konstrukciju i projektant čeličnog dijela trupa protuminskog broda “Korčula“

Za projekte konstrukcije raketnih topovnjača “Kralja Petra Krešimira IV“ i “Kralja Dmitra Zvonimira“ te čeličnoga dijela trupa protuminskoga broda “Korčula“ dobila je nagrade u Brodarskom institutu.

Istaknula se analizama konstrukcije desantnih brodova, brodskoga trupa od staklom ojačanoga poliestera i to znanstveno-istraživačkim radovima objavljenima na simpoziju te kao interni elaborati na osnovi znanstvenih istraživanja u Brodarskome institutu:

 • “Utjecaj vožnje koso na valove na čvrstoću brze jedinice otvorenoga poprečnog presjeka“, II. Okrugli stol In memoriam prof. dr. Stanko Šilović – Dinamika broda, Zagreb, 1989.
 • “Stohastička procjena pouzdanosti konstrukcije brodskoga trupa od staklom ojačanoga poliestera“, interni elaborat Brodarskoga instituta, Zagreb, 1992.
 • “Prilog metodama kontrole kvalitete izvedbe konstrukcije brodskoga trupa od staklom ojačanoga poliestera“, interni elaborat Brodarskoga instituta, Zagreb, 1993.

U projektantskome timu puk. Zdenka Duplančića, šefa Savezne direkcije za pomoć nesvrstanim zemljama i Brodarskoga instituta, sudjelovala je u izradi projektnih zadataka brodograditeljske dionice projekata osnivanja pomorskih luka.
Vlasnica je i direktorica projektnoga ureda LOKOŠEK PROJEKT d.o.o., a od 2021. i firme ART ARCHITECTURE ADVANCE LOKOŠEK PROJEKT iz Zagreba. 

Još za vrijeme studija pokazala je interes za istraživanje i prezentaciju povijesti brodogradnje, a od 1980. dugogodišnji je istraživač Ratnoga arhiva u Beču osnovana 1711. gdje je istraživala arhivsku dokumentaciju o povijesnim arsenalima Habsburške Monarhije – Carstva, izvorištima i mjestima transfera znanosti i tehnologije u europskoj povijesti.

Autorski radovi iz povijesti brodogradnje

 • Prijedlog znanstvenog istraživanja: Istočno jadranska brodogradnja i
  pomorstvo 18. i 19. stoljeća – počeci industrijalizacije hrvatske brodogradnje“; X Simpozij Teorija i praksa brodogradnje In memoriam prof. Leopold Sorta, SORTA 92, Opatija, 1992.
 • “Znanstveno istraživanje povijesti naše brodogradnje“, časopis Brodogradnja 40 (1992) 3-4, Zagreb, 1992.
 • “The Evolution of Shipbuilding Centres on the Eastern Adriatic Coast during the 18th and 19th Centuries“, “UNESCO – International workshop The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries“, Amphitheatre ‘Leonidas Zervas’ National Hellenic Research Foundation, Athens – Greece, November 1992
 • “UNESCO – The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries“, Round Table on Shipbuilding Heritage Preservation and Project Organization, The Kairos Library – Theather of Municipality of Andros, Andros – Greece, June 1993
 • “Some Basic Information about Shipwrights from the Island of Korčula in Emigration“, “UNESCO – International workshop The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries“, Homerion Cultural Centre of Chios Municipality, Chios – Greece, June 1994
 • “Importance of the Preservation of the Eastern Adriatic Wooden Shipbuilding Heritage“, International conference “The Evolution of the Traditional Adriatic Boats from the 18th Century to the Present Time”, Grado – Italy, March 1994
 • “UNESCO – International conference The Evolution of Wooden Shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th Centuries“, Round Table on
  Shipbuilding Heritage Preservation and Project Organisation, ICCU, Dubrovnik, July 1995
 • “Hvarski Arsenal i kazalište – kontinuitet i obnova“, izložba, Galerija Arsenal, Hvar, rujan 2003.
 • “ANNO SECVNDO PACIS MDCXII – Hvarski Arsenal i kazalište – kontinuitet i obnova“, izložba, Etnografski muzej, Zagreb, travanj 2004.
 • ROGETTO INTERADRIA, Eridita Culturali dell’ Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione Programma INTERREG III A – Transfrontaliero Adriatico; Archivio Antico, Palazzo Bo Aula Magna, Palazzo Luzzato Dina, aktivno sudjelovanje na Okruglom stolu, Padova – Italia, giugno 2008.
 • “Hvarski Arsenal“, brošura, Lokošek projekt, Zagreb, travanj 2008.
 • “Hvarski Arsenal – brodograditeljska djelatnost mletačkoga vojnopomorskog arsenala u povijesti“, Simpozij “More – hrvatsko blago“, Matica hrvatska, Zagreb, travanj 2008.
 • “Brodograditeljska povijest hvarskog Arsenala“, Znanstveni skup – Dani Cvite Fiskovića, Orebić, rujan 2008.
 • “Povijest brodograditeljskoga kontinuiteta hvarskog Arsenala“, Okrugli stol “Hvarski Arsenal – povijest, sadašnjost, budućnost“, Hvar, lipanj 2010.
 • “Hvarski Arsenal – brodograditeljska djelatnost mletačkoga vojnopomorskog arsenala“, separat knjige, Lokošek projekt, Zagreb, rujan 2010.
 • “Did the Arsenal in Hvar experience its own Waterloo?“, 18th ANNUAL
  CONFERENCE, National Maritime Museum, Greenwich – London, UK, April 2015
 • “Značaj projekta sanacije i obnove nosive konstrukcije hvarskog Arsenala i povijesnog kazališta, autora Egona Lokošeka i hrvatskih konzervatora“, Slobodna Dalmacija, Split, travanj 2022.
  http://prvi.hr/news/241211/znacaj-projekta-sanacije-i-obnove-nosivekonstrukcije-hvarskog-arsenala-i-povijesnog-kazališta-autora-egona-lokosekai-hrvatskih-konzervatora
 • “Innovatory renewal of Hvar Arsenal and Historic Theatre to win the Europa Nostra Best European Conservation Achievement Award 2020“, 27th ANNUAL CONFERENCE, National Maritime Museum, Greenwich – London, UK, April 2023
  “Veliko londonsko priznanje obnovi hvarskog Arsenala i povijesnog kazališta“, Slobodna Dalmacija, Split, 27. svibanj 2023

Delphi – Amfiteatar i Apolonov hram
Međunarodna konfernecija – UNESCO. Atena 1992.

Ostali objavljeni članci i radovi:

Zapaženi referati na simpozijima i inicijative:

 • “Analiza postojećeg stanja i projekt sanacije i obnove nosivog sustava crkve sv.
  Vlaha“, referat na Stručnome skupu održanom na Hrvatskom katoličkom
  sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, travanj 2016.
 • Pokretanje i sudjelovanje u izradi zbornika: ”Obnova crkve sv. Vlaha u
  Dubrovniku (1993.-2016.) – In memoriam Egon Lokošek“, Zbornik radova sa
  stručnoga skupa održana na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 25.
  travnja 2016., Zagreb – Dubrovnik, 2018.
 • “Sanacija, obnova i protupotresna zaštita nosive konstrukcije Biskupske palače
  u Dubrovniku“, referat na stručnome skupu “Okrugli stol o povijesti i obnovi
  Biskupske palače (Palače Sorkočević) u Dubrovniku, travanj 2022.“
 • ”Sanacija, obnova i protupotresna zaštita nosive konstrukcije Biskupske palače
  u Dubrovniku“, članak za objavu u Zborniku radova obnove Biskupske palače,
  Zagreb 2022.
 • Osnivanje hrvatsko-finskog projekta “Hrvatska graditeljska baština – finska
  KERTO tehnologija“, Zagreb, 2022.

Knjige, zbornici te inicijative u pripremi:

 • Hvarski Arsenal – dragulj povijesti Jadranskoga mora“
 • “Monografija i zbornik radova obnove Biskupske palače (Palače Sorkočević) u
  Dubrovniku“
 • “Finska KERTO tehnologija u obnovama, sanacijama i protupotresnoj zaštiti
  hrvatske graditeljske baštine“
 • Prijedlog Interpretacijskoga centra Arsenala u Hvaru

Na Akropoli
Međunarodna konferencija – UNESCO. Atena 1992.